Република Македония (FYROM)

Бизнес етикет – Отношение към чужденците

Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) flag

Македонската етническа група  представлява 64,2% от населението, следвана оталбанците – 25,2%,  турците – 3,9%, роми – 2.7%, сърби – 1.8% и други 2.2% (2002 преброяване на населението, 2002 г.)

По отношение на защитата на националните малцинства и техните права и свободи, Република Македония сътрудничи с ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и др.

Когато се срещат с чужденци, хората от Република Македония са много мили и любопитен по отношение на другите култури. Те могат да задават въпроси, които изглеждат неподходящи, като например колко пари печелите, това, как изглежда къщата Ви и др. Чужденецът не трябва да се обижда от тези въпроси, те са просто любопитство за това как другите хора живеят.

Образование

Образователната система в Република Македония обхваща три степени – основно, средно и висше образование. Основното образование започва на седемгодишна възраст и продължава осем годинит. Учениците получават диплома за завършено основно образование. Началното и средното училище са задължителни. Освен общообразователната гимназия, има много професионални гимназии с различни профили: технически, медицински, химия, икономика, право и т.н.. При завършване на гимназията учениците получават диплома за завършено средно образование.

През 2008 г. 85% от завършилите гимназия са записани в университети. Бакалавърска степен обикновено се получава от четири до шест години. Продължителността на обучението зависи от вида на факултета. След приключване на първото академично ниво студентите могат да продължат обучението си в магистърска и докторска степени.

At the state-owned universities there are two levels of fees. Students who have a good grade point average pay 200€ per year, and the fee for those who do not satisfy the requirements for the so called state-fee need to pay more, usually 400€. However, depending on the student’s status, participation fee is higher and can range from 400-600€ per year. This is the so the called private fee.

В държавните университети има две нива на таксите. Студентите, които имат добър среден успех заплащат 200 € на година, а таксата за тези, които не отговарят на изискванията за т. нар. държавна такса трябва да плащат повече, обикновено 400 €, но може да достигне и до 600 € на година.

Република Македония има млада и образована работна сила. Приблизително 45% от населението е под 30 години.

Интернационализацията на висшето образование насърчава мобилността на студенти и преподаватели. Тя е важен приоритет за страната, тъй като дава възможност да се придобие международен опит.

Бизнес комуникации

Как да установим контакт

Обикновено няма правила как да се държите с хора, с които се срещате за първи път. Ако искате да направите добро впечатление, трябва да бъдете учтив, любезен и добър слушател. Подходящи теми за обсъждане са работата, семейството, климата, родното място, развлекателни дейности и регионалната култура. Когато се срещате с хора за първи път е разумно да избягвате чувствителни политически теми.

За хората от Република Македония е важно да се създаде лична връзка с клиента, преди да се прави бизнес. Това създава доверие, което се счита по-важно от компанията, за която хората работят.

Бизнес етикет – Отношение към бизнес срещите

Срещите в Република Македония саофициални. Точността е ценена, но не се очаква. Добре е да се пристигне приблизително в часа на срещата. Посрещането е в зависимост от статута – от висок към по-нисък. Ако има жени, те винаги се поздравяват първи. След няколко минути на общ разговор преди началото, лицето с най-висок професионален ранг открива срещата и също така обикновено я приключва. По време на срещата е приемливо да се задават въпроси, но също така очаквайте да Ви бъдат задавани много въпроси, тъй като срещите основно се провеждат с цел обмен на информация.

Въпреки, че решенията се вземат от ръководството на фирмата, т.е. от горе надолу, консенсус със заинтересованите страни трябва да се постигне преди да се вземе окончателното решение.

Очаква се презентациите да се правят компетентно и да са подкрепени с факти и статистически данни. Успешните бизнес начинания никога не се случват бързо. Македонците искат първо да се уверят, че всички теми са обхванати и дискутирани изчерпателно.