Tanska

Denmark Flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Tanskalaisia pidetään auttavaisina, avoimina ja suvaitsevaisina ulkomaalaisia kohtaan. He ovat kiinnostuneita toisista kulttuureista ja maista. Tanskalaiset eivät kuitenkaan mielellään keskustele hyvin henkilökohtaisista aiheista elleivät he tunne keskustelukumppaneitaan hyvin.

Tanskassa tasa-arvoa pidetään erittäin tärkeänä. Tasa-arvo näkyy siinä, että kaikilla tulee olla samat oikeudet riippumatta yksilön sosiaalisesta tai etnisestä taustasta. Suvaitsevainen ilmapiiri saa aikaan sen, että ulkomaalaiselle on helppo päästä osaksi tanskalaista yhteiskuntaa. Vieraan tulee kuitenkin myös muistaa, että myös häneltä odotetaan vastaavaa suvaitsevaista asennetta.

Koulutus

Tanskalaisen työvoiman hyvä maine perustuu pitkälti koulutuksen tärkeään asemaan Tanskassa. Peruskoulutusta pidetään tärkeänä ja se myös saa huomattavaa julkista tukea. Kaikilla on samanvertaiset mahdollisuuden kouluttautua, mitä pidetään tärkeänä yhteiskunnallisena periaatteena samoin kuin elinikäisen oppimisen periaatetta. Tanska on tunnettu erityisesti taitavista insinööreistä ja teknikoista.

Peruskoulutus koostuu yhdeksän vuoden pakollisesta koulutuksesta. Suurin osa lapsista ja nuorista käy julkista koulua. Myös yksityisiä kouluja on tarjolla runsaasti. Nykyisin 83 % nuorista suorittaa toisen asteen koulutuksen. Yliopistosektori tarjoaa ylempää koulutusta. Tarjolla on sekä akateemisesti painottuneita kandidaatti- ja maisteriohjelmia että ammattimaisemmin orientoituneita korkeakoulututkintoja. Nykyisin noin 40 % nuorista suorittaa korkeakoulutuksen. Paljon huomiota on kiinnitetty myös vain peruskoulutuksen saaneiden työntekijöiden täydennyskoulutukseen. Tällä on katsottu olevan yhteys myös tanskalaisten yritysten kilpailukyvyn pysymiseen korkeana.

Tanskalaisessa koulujärjestelmässä opettajien ja opiskelijoiden välisellä tasa-arvoisella dialogilla on suuri arvo. Ulkomaalaisen silmin tanskalainen koulutus vaikuttaa epämuodolliselta. Tyttöjä ja poikia opetetaan samassa koululuokassa ja opettajina on sekä miehiä että naisia.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Samoin kuin yhteiskunnassa, myös yrityselämässä hierarkioita ja muodollisuuksia on vähän. Kaikkia työntekijöitä ja johtajia pidetään yhtä tärkeinä. Tanskalaiset ovat työteliäitä, niinpä tuottavuutta ja tehokkuutta pidetään tärkeinä ominaisuuksina. Onkin tärkeää saapua ajoissa töihin ja kokouksiin. Kokouksia ja tapaamisia ei yleensä sovita viikolla kello neljän jälkeen.

Esittäytyminen liiketapaamisessa on muodollista. Jos istut ja sinulle esitellään uusi henkilö, nouse ylös ennen kuin ojennat kätesi. Kättele päättäväisesti ja katso toista silmiin. Kannattaa pyrkiä lausumaan muutama sana tanskaa, kuten esimerkiksi “Goddag”, mikä tarkoittaa “Hyvää päivää”.

Monissa tanskalaisissa yrityksissä johtaja nähdään enemmänkin tiiminvetäjänä ja mahdollistajina kuin päätöksentekijänä, joka delegoi tehtäviä muille. Työntekijöitä kannustetaan ilmaisemaan mielipiteensä kokouksissa ja kaikkien mielipide pyritään ottamaan huomioon päätöksenteossa. Lopullinen sanavalta on kuitenkin useimmiten ryhmän johtajalla.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Kokouksilla on tärkeä rooli tanskalaisessa liike-elämässä. Kokoukset ovat myös tiedonvälityskanavia. Tanskalaisten kokoukset ovat lyhyitä ja rakenteeltaan selkeitä. Paperitöitä pyritään välttämään niin pitkälle kuin mahdollista. Kokouksilla on kuitenkin yleensä ylöskirjattu esityslista ja tärkeät päätökset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirja jaetaan kaikille kokoukseen osallistuneille.

Tanskalaiset ovat helposti lähestyttäviä, joustavia ja kärsivällisiä neuvottelijoita. He ovat myös hyviä kuuntelijoita ja kuuluisia siitä, että he pääsevät hyviin neuvottelutuloksiin saamatta itselleen matkan varrella vihollisia.