Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia (EJTM)

Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) flag

Asenne ulkomaalaisia kohtaan

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedoniassa (EJTM) suurimman etnisen ryhmän muodostavat makedonialaiset, joita on väestöstä 64,2 %. Seuraavaksi suurimman ryhmän heidän jälkeensä muodostavat Albanian kansalaiset, joita on 25,2 %,. Muita vähemmistöjä ovat turkkilaiset (3,9 %), romanit (2,7 %), serbit (1,8 %) ja muut (2,2 %) (vuoden 2002 väestölaskenta).

EJTM tekee yhteistyötä YK:n, OSCE:n, Euroopan neuvoston, UNESCO:n ja muiden tahojen kanssa suojellakseen kansallisia vähemmistöjä ja niiden vapautta.

EJTM:n kansalaiset ovat ystävällisiä ja kiinnostuneita muista kulttuureista. He saattavat kysyä kysymyksiä, jotka tuntuvat tunkeilevilta, kuten paljonko ansaitset palkkaa, millainen asuntosi on jne. Ulkomaalaisen ei pitäisi loukkaantua näistä kysymyksistä, sillä niiden taustalla on vain uteliaisuus muita ihmisiä ja heidän elintapojaan kohtaan.

Koulutus

EJTM:n koulutusjärjestelmä voidaan jakaa kolmeen tasoon – perusasteeseen, keskiasteeseen ja korkea-asteeseen.

Perusasteen koulutus kestää kahdeksan vuotta ja alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän. Opiskelijat saavat todistuksen, kun he ovat suorittaneet peruskoulun. Peruskoulu ja keskiasteen koulutus ovat pakollisia.

Lukioiden lisäksi valittavana on monia ammatillisia oppilaitoksia eri aloilta, kuten tekniseltä, lääketieteelliseltä, kemian alalta, taloustieteen tai juridiikan alalta. Keskiasteen opintojen suorittaminen on pakollista. Nämä opinnot kestävät neljä vuotta. Opinnot suoritettuaan opiskelija saa keskiasteen päästötodistuksen.

Keskiasteen suorittaneista 85 % hakeutui yliopistoihin vuonna 2008. Yliopistossa kandidaatin tutkinnon suorittamiseen menee yleensä 4–6 vuotta. Opintojen kesto riippuu tieteenalasta. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijat voivat siirtyä maisteriopintoihin ja siitä tohtoriopintoihin.

Valtion omistamissa yliopistoissa on kahden tasoisia lukukausimaksuja. Opiskelijat, joilla on hyvät arvosanat, maksavat 200 € vuodessa ja opiskelijat, joiden arvosanat eivät täytä vaatimuksia, maksavat enemmän – yleensä 400 €. Lukukausi maksu voi olla myös korkeampi. Opiskelijan statuksen mukaan se voi vaihdella 400–600 euron välillä. Tätä kutsutaan yksityiseksi maksuksi.

EJTM:ssä on paljon hyvin koulutuettua ja nuorta työvoimaa. Noin 45 % väestöstä on alle 30-vuotiaita.

Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen on rohkaissut opiskelijoita ja opettajia vierailuille muiden maiden yliopistoihin ja hankkimaan näin kansainvälisiä kokemuksia, mitä myös EJTM:n valtio tukee.

 

Kommunikaatio liike-elämässä

Kontaktin ottaminen

Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä siitä, miten käyttäytyä, kun tapaa ihmisiä ensimmäistä kertaa. Jos haluat tehdä hyvän vaikutuksen, on tärkeää olla harkitsevainen, kohtelias ja hyvä kuuntelemaan. Hyviä keskustelunaiheita ovat työ, perhe, ilmasto, oma kotimaasi, harrastukset ja paikallinen kulttuuri. Tavatessasi henkilön ensimmäistä kertaa on hyvä välttää herkkiä poliittisia aiheita.

Henkilöille, jotka tulevat EJTM:sta, on tärkeää tutustua liikekumppaniinsa myös henkilökohtaisella tasolla. Tämä lisää luottamusta neuvottelukumppaniin, mitä pidetäänkin tärkeämpänä kuin luottamusta hänen edustamaansa yritykseen.

 

Liikeneuvottelut

Asenteet liikeneuvotteluja kohtaan

Kokoukset ovat muodollisia. Täsmällisyyttä arvostetaan, mutta sitä ei edellytetä. Siitä ei olla kovinkaan tiukkoja. On kuitenkin suositeltavaa saapua kokoukseen suurin piirtein sovittuun aikaan. Tervehtimisjärjestys määräytyy arvoaseman mukaan. Ylemmässä asemassa oleva tervehtii alemmassa asemassa olevaa. Naisia tervehditään ennen kuin miehiä. Kokouksen alussa käytetään yleensä muutama minuutti small talk’iin. Tämän jälkeen arvoasemassa ylin henkilö avaa kokouksen. Hän myös useimmiten päättää sen. Kokouksen aikana on sallittua kysyä kysymyksiä, mutta kannattaa myös valmistautua vastaamaan useisiin kysymyksiin, sillä kokousten tehtävänä nähdään ensisijaisesti tiedon jakaminen.

Vaikka päätökset tehdäänkin yrityksen johdossa ns. top-down -mallin mukaan, tavoitellaan yhteisen mielipiteen saavuttamista ennen lopullisen päätöksen tekoa.

Kokouksissa pidettävien esitysten odotetaan olevan ammattimaisia, asiapitoisia ja tilastotietoihin perustuvia. Hankkeiden toteuttaminen vie aikaa, sillä makedonialaiset haluavat olla varmoja, että asiaa on käsitelty kattavasti kaikista näkökulmista.