Czech Republic (Česká republika)

Czech Republic flag

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Postoj Čechů k cizincům v obchodní sféře je založen na vzájemném respektu, Češi reagují pozitivně zejména na ty, od kterých je čemu se učit, méně nápomocni budou k lidem neekvivalentní pozice či kvalifikace. Historická posedlost vším co je “ze západu” už opadla, služby a zboží jsou oceňovány pouze svou kvalitou. Češi chovají velký respekt k zahraničním pracovníkům, uznání však nezískají pouhým faktem, že jsou ciziínci, ale na základě svých schopností.

Všeobecné vzdělávání

Vzdělávání v České republice je na velmi vysoké úrovni, má dlouholetou tradici zejména v inženýrských a průmyslových oborech. České university mají ve vysokoškolské komunitě dobrou pověst, čeští manažeři mají povětšinou vysokoškolské tituly, někteří i další postgraduální tituly z managementu, inženýrství či vědy. Mladí manažeři často cestují za studiem do západní Evropy či Ameriky, kde získávají další cenné praktické zkušenosti. Nosným pilířem vzdělávacího systému je rozdělení vzdělání do 3 oblastí: primární (základní), sekundární (střední) a terciární (další). Primární vzdělání: (věk 6-14 let) je poskytováno sítí základních škol v délce trvání devíti let. V České republice je povinná devítiletá školní docházka ukotvena v zákoně a může ji předcházet předškolní vzdělání (věk 3-6 let) organizováno mateřskými školami. Sekundární vzdělání: (věk 15-17,18 let) navazuje na primární a je zpravidla v délce tří nebo čtyř let, existují však i jednoleté a dvouleté obory. Sekundární vzdělání je poskytováno středními školami a člení se na střední vzdělání (délka 1-2 roky), střední vzdělání s výučním listem (délka 2-3 roky, poskytováno středními odbornými učilišti) a střední vzdělání s maturitní zkouškou (zpravidla v délce 4 roky, poskytováno gymnázii a středními odbornými školami). Terciární vzdělání: (věk 19 let a více) umožňuje absolventům maturitních oborů dále zvyšovat svou kvalifikaci v nejrůznější specializacích studiem buď na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. Vysokoškolské studium trvá 4 až 6 let, ukončuje se státní závěrečnou zkouškou. Absolventům vysokoškolského studia se udělují tyto tituly: v bakalářském studiu titul „bakalář“ (Bc.), v magisterském studiu akademický titul „magistr“ (Mgr.), v inženýrském studiu v technických, zemědělských a ekonomických oborech studia „inženýr“ (Ing.), v lékařských oborech studia „doktor medicíny“ (MUDr.) a ve veterinářských oborech „doktor veterinářské medicíny“ (MVDr.).

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Pokud chcete získat potřebné informace o potenciálních obchodních partnerech v České republice, doporučujeme začít na stránkách následujících organizací: (www.spcr.cz) Svaz průmyslu a dopravy (www.czechtrade.cz) Czech Trade: Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. (www.czechinvest.cz) Agentura pro podporu podnikání a investic Zástupce českých firem můžete také potkat na nejrůznějších seminářích a konferencích v zahraničí. Zahraničním obchodníkům je doporučeno uskutečnit prvotní kontakt písemnou formou, preferovaný je email. Komunikace by měla být adresována osobě, která má v rukou rozhodovací moc (ředitel, majitel atd.) tak, aby byl celý proces co nejrychlejší. Po prvním kontaktu se je nejlepší cestou domluvit si schůzku, čeští manažeři mluví povětšinou anglicky a preferují osobní vyjednávání.

Firemní etiketa – obchodní jednání

Při organizování a účasti na jednání je nejbezpečnější chovat se “jako místní”, váš obchodní partner ocení vaši kulturní citlivost a vnímavost a jednání bude úspěšné. Zde je výčet témat, na která berte ohled: o Jaké jsou místní postoje k obchodu a podnikání? o Jak sjednávat schůzky? o Jak zdravit lidi? o Jak vest jednání? o Co je potřeba zvážit při vyjednávání? o Co byste měli dělat po konci schůzí? První jednání jsou formální a zdvořilá. Celkový výsledek těch dalších záleží na tom, kdo z české strany se schůzí účastní. Od jednání s ředitelem můžete očekávat rychlou odpověď, pokud jednáte s podřízeným, celý proces může trvat déle, neboť podřízení musí předávat reference majitelům dříve, než bude učiněno rozhodnutí. Pokud je dosaženo ústní dohody, preferují české společnosti přenést je do písemné formy za přítomnosti svých právníků. Účast právníků samozřejmě záleží na stupni vaší vzájemné spolupráce, ústní dohoda totiž není pokládána za právně závaznou.