Finland (Finsko)

Finland Flag

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Finsko je dlouhodobě kulturně homogenní zemí, což může při mezikulturních vyjednáváních způsobit nedorozumění či zmatek. Přesto, Finové se snaží být zdvořilí a respektovat kulturu cizinců, ačkoliv to nemusí platit plošně.

Počet cizinců presto ve Finsku stoupá. V roce 1990 zde žilo 26200 cizinců, nejpočetnější komunitu tvořili Švédi a Rusové, kteří se rozrůstali. Podle statistik z roku 2012, počet cizinců stoupl na číslo 195500, nejpočetnější zastoupení zde mají Estonci (20%), následováni Rusy, Švédy a Somálci.

 

Všeobecné vzdělávání

Vzdělání je považováno za důležitý faktor úspěchu finské ekonomiky. Úroveň vzdělání Finů je vysoká, gramotnost přesahuje 99%. Základní vzdělání spočívá v 9 leté povinné školní docházce mezi 7. A 16. rokem. Jednoletá předškolní docházka je nepovinná, přesto, téměř každé šestileté dítě ji navštěvuje. V některých krajích existuje také možnost dobrovolné 10 leté formy primárního vzdělávání.

Vyšší sekundární vzdělávání se skládá z všeobecného vyššího vzdělávání a odborného vyššího vzdělávání. Všeobecné vyšší vzdělávání připravuje studenty k imatrikulačním zkouškám. Cílem odborných (profesních) vzdělávání je získat profesní kompetence. Absolvování vyššího sekundárního stupně je považován za minimum pro budoucí zaměstnatelnost.

Finský vyšší vzdělávací systém se skládá ze dvou paralelních sektorů: polytechnik a univerzit. Univerzity charakterizuje vědecký výzkum, na kterém je vzdělávání postaveno, polytechniky (ammattikorkeakoulut) jsou orientované více na pracovní život a operují na bázi vyšších praktických schopností, které požadují zaměstnavatelé.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Vhodnou formou pozdravu pro muže, ženy i děti je potřesení rukou. Finové tento pozdrav používají jak při příchodu tak při odchodu z obchodních jednání či jiných společenských situací, mezi dobrými známými, kteří se potkávají pravidelné, se však potřesení rukou nepoužívá. Stisk ruky by měl být krátký a pevný, udržujte při něm oční kontakt.

Vizitky se vyměňují bez jakýchkoliv formálních procedur, vaše vizitka by měla být čitelná. K vizitkám vašich obchodních partnerů se chovejte s respektem, symbolizuje to totiž vaše budoucí chování k partnerům samotným.

S Finy je jednoduché začít obchodovat, jsou věcní a zaměření na obchod, k němuž nepotřebují dlouhé budování osobních vztahů., přesto nakonec dlouho trvající obchodní vztahy oceňují. PV komunikaci Fini oceňují upřímnost a otevřenost.

Budování vztahů se odehrává mimo kancelář: v restauraci či sauně. Nikdy neodmítejte pozvání do sauny, je to hluboce zakořeněná část finské kultury a známka důvěry ze strany vašeho hosta.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Pokud chcete sjednat schůzku s finským obchodním partnerem, je třeba tam učinit s předstihem 14 dnů. Fini oceňují dochvilnost a věcnou debatu. Forma a styl schůzí se liší, záleží na firemní kultuře jedné každé společnosti. Fini jsou upřímní, tiší a věcní – od ostatních očekávají stejné jednání. Schůzky jsou krátké a věcné. Od každého je očekávána výborná připravenost. Fini jsou jak při komunikaci tak při jiných skutcích přímí a to co řeknou, myslí vážně. Někdy se finská upřímnost může zdát netaktní. Je důležité plnit sliby ujednané na schůzích a dodržovat dohodnuté termíny a stanovené lhůty – To vše zachová a zvýší vaši důvěryhodnost v kultuře, kde právě důvěra je zásadním předpokladem úspěšného obchodního vztahu.