United Kingdom (Spojené království)

uk-flag

 

Firemní etiketa – postoj k cizincům

Britové se neradi dostávají do rozpaků, často se tak může stát, že kvůli obavám z nepochopení či možnosti uražení druhé strany raději nezačnou konverzaci vůbec. Cizinci shledávají rozhovory ve Spojeném království obecně kratší, častým tématem je pak počasí, které je velmi populární a často je používáno jako úvodní “icebreaker”.

Británie je multikulturní zemí a její obyvatelé jsou k cizincům všeobecně přívětiví.

 

Všeobecné vzdělávání

Úroveň vzdělávání je zde velmi vysoká, 75% dospělých ve věku 25-64 let má středoškolské vzdělání, významné procento populace je také vysokoškolsky vzděláno. Základní vysokoškolský titul (bakalář) může být získán za 3 roky studia v oborech umění (BA) nebo vědy (BSc) a je předpokladem pro navazující magisterská studia (Master´s degree program). Magisterský titul může být dokončen buď během 12 měsíců (“na plný úvazek”) nebo 24 měsíců (“na částečný úvazek”) a je většinou nutný k přijetí na doktorský program nebo PhD. Odrazovým můstkem pro budoucí manažery je potom titul MBA – master of business.

 

Firemní komunikace – vytváření kontaktu

Pro britské manažery je běžným úvodním pozdravem potřesení rukou. Pokud spolupracujete na nějakém projektu dlouhodobě se stejnými lidmi, je možné, že potřesení ruky vám nebude nabízeno pokaždé, čekejte spíše ústní pozdrav. Stejná situace může nastat na konci schůzky, pokud se další den uvidíte na jednání znova.

Pokud jste představen někomu novému, očekáváno je potřesení rukou doprovozené frází “Nice to meet you” nebo více formálně “How do you do?” Na tyto fráze je odpovídáno stejným stylem: “Nice to meet you too” nebo “Fine thank you, how are you?” Stisk ruky by měl být pevný, berte však v potaz sílu druhé osoby. Polibek není v obchodních situacích akceptovanou formou pozdravu.

Běžnými pozdravy v Británii jsou “Good morning/afternoon/evening” (dobré ráno/odpoledne/dobrý večer) povětšinou doprovozené obvyklou frází “How are you?” Fráze “how are you” je pouze zdvořilostní, není tedy skutečným dotazem s očekávanou odpovědí, ve které byste měli hodnotit vaši zdravotní situaci.

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Obchodní jednání a schůzky jsou význačným rysem korporátního života v Británii. Různí se v povahách i náplních, zůstávají však klíčovým prvkem obchodní komunikace

Dobrým postupem při organizování schůzek v Británii je vše učinit s předstihem tak, aby všechny strany mohly být dobře připravené: lokace jednání, pozvaní hosté, potřebná technika, rozpis agendy. Jednání by měla být vedena odpovídající osobou a pečlivě strukturována tak, aby vše potřebné bylo projednáno ve vyhrazený čas.

Použití moderních technologií hraje na poli schůzí a jednání stále větší roli: použití video konference a konferenčních telefonátů umožňují manažerům vyhnout se zdlouhavému cestování. Všechny příspěvky, které zazní na jednání, by měly být přínosné a hodnotné pro schůzi i pro společnost jako takovou.

V Británii je zvykem, že všechny podstatné body a výstupy obchodních jednání jsou dokumentovány a zaslány všem účastníkům. Osoba vedoucí schůzi na začátku jednání rekapituluje výstupy předchozí schůze taka by byl jasně vidět pokrok a další záležitosti, které z minulé schůze vyvstaly.