Firemní komunikaci

Firemní komunikaci

Následující sekce se zaměří na komunikaci při obchodování a nastíní zásady, ktere je třeba brát na vědomí, pokud uzavírate kontrakt s německým obchodním partnerem.

Ať už v práci či obchodu, na domácí frontě či v kulturněspolečenském životě, efektivnější komunikační schopnosti přinášejí zvýšený užitek. Každá země má však svá pravidla a cesty vyjadřování, důležité je vědět, co za slovy lidí stojí. Pro pochopení komunikace napříč kulturami je důležité uvědomit si, že neexistuje jednotný model použitelný kdykoliv a kdekoliv, to, že jste schopný obchodník ve vaši zemi, ještě vůbec nemusí znamenat, že se s úspěchem setkáte i jinde ve světě. Modely chování, ktere jste se naučil ve vaší kulture mohou byt rozdílné s kulturami jinými a neschopnost jejich rozpoznání a neschopnost adaptace může byt rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem.

Hlavním kritériem efektivnosti komunikace je tedy pochopení kultury dané země. Kultura poskytuje rámec akceptovaného chování a je třeba porozumět a rozpoznat, ocenit a respektovat rozídíly v názorech ještě dříve, než příjde na řadu reálná komunikace. Používaná gesta a styl komunikace mohou být všude rozdílné. Témata a gesta, které jsou pro vás normalni a akceptovatelná, mohou být v Německu tabu a takováto selhání mohou mít velmi negativní vliv na vyjednávání. Německo je kulturně uvědomělý národ, pochopení a respekt k jejich kultuře jako kultuře nezávislé země, bude očekáváno i od vás. Příprava je tedy nutností, pokud chcete budovat pozitivni obraz již od začátku vyjednávání.

Abyste se stal úspěšným komunikátorem napříč kulturami v Německu::

 Pamatujte, že akceptované chování, které poskytují rámce chování vaší kultury, mohou být zakořeněné pouze ve vaší kultuře a nemusí nutně být “jediné spravné“

 buďte citlivý na oblast verbální a neverbální komunikace.

 mějte otevřenou mysl k jiným pohledům a cestám “Jak dělat věci”

 pamatujte, že neexistují žádná universální gesta:

Následující sekce vám poskytne informace k problematice verbální a neverbální komunikace v Německu. Zaměří se na počáteční fázy kontaktu společně s aplikací komunikačních dovedností do obchodní praxe v Německu.

pokud chcete být úspěšným obchodníkem v Německu, mít na vědomí místí zvyky, obyčeje a tradice.

Pro vice informací:

 Brána pro lepší komunikační dovednosti:

http://hodu.com [en]

 Mladé Německo

http://www.young-germany.de/ [en]

 Kwintessential

http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/germany-country-profile.html [en]

 Cultural Crossing

http://www.culturecrossing.net/basics_business_student.php?id=79 [en]

Osobní komunikace

První dojem je pro Němce velmi důležitý a může mít vliv na výsledky vašich obchodních vztahů. Existuje řada problematik verbální a neverbalni komunikace, na ktere byste při obchodovaní s Němci měli brát zřetel.

Neverbální komunikace:

 Vzdálenost mezi dvěma hovořícími je očekávána minimalně na vzdálenost ruky. Němci mají rádi větší osobní prostor než oastatní evropané.

 Oční kontakt je očekáván a respektován, jeho nepřerušování může být pro ty, kteří této etiketě nejsou navyklý, nepříjemné, je to však vyjádření náklonnosti a zájmu. Vyhýbání se očnímu kontaktu může být pochopeno jako nesdílení stejného názoru.

 Přímý oční kontakt je speciálně na místě při přípitku. Řeknete „Prost“, pokud si připíjíte pivem a „ZUM WOHL“, pokud připíjíte vínem.

 Vztyčený prostředníček je obscéním gestem, stejně tak přiložení ukazováčku ke spánku.

 Němci se na veřejnosti chovají rezervovaně a formálně. Pořvávání na osobu, která je od vás vzdálena, může vzbudit negativní pozornost.

 Němci si užívají ticho a soukromí. Často mají dveře zavřené, ale pokud zaklepete, rádi vás příjmou. Zavřené dveře tedy nemusí nutně znamenat, že nechtějí být rušeni.

 Při jednáních probíhá výměna vizitek, doporučujeme mít jejich zásobu při sobě, nemusí být nutně tištěné. Jakýkoliv titul nad úroveň bakalářského by měl být uveden.

 Zalíbení ve vaší prezentaci projevují Němci poklepáním klouby o desku stolu.

Verbální komunikace:

 Nevolejte lidem domu po desáté hodině, pokud tak nejste domluveni předem.

 Neočekávejte, že někoho zastihnete v kanceláři po 5. hodině odpolední, v pátek pak po 4. hodině.

 Pokud příjmáte telefon, je běžné představit se svým příjmením.

 Druhá světová válka a téma holokaustu nemusí být pro některé Němce, obzvláště pak ty starší, příjemným tématem ke konverzaci. Pokud přeci jen tato témata ke konverzaci příjdou, snažte se být citlivý a neutralní, pokud nechcete riskovat ofenzivu. Bude moudré se iniciovaním těchto hovorů vyhnout, alespoň do doby, než si budete jistí, že vaše společnost dokáže nést za případně vzniklé problemy zodpovědnost.

 Němci jsou přímí a zároveň rezervovaní, trvá jim déle, než si k vám vybudují vřelý vztah, své názory ale říkají přímo a hned. Nemyslí to osobně, nebuďte tedy dotčeni.

 Ve všeobecné komunikaci jsou Němci velmi upřímní a obvykle používají jen málo zdvořilostních frází, raději se dostanou rychleji k věci a očekávájí na konci jednání výsledek.

 Respektování těchto příkladů vám při obchodování v Německu velmi pomůže.

Jazyk

Němčina je oficiální a nejvíce používaným jakyzem v Německu, a také Rakousku. Je rodným jazykem pro více než 100 milionů lidí. Je take jedním ze 4 oficiálních jazyků Švýcarska (společně s francouzštinou, italštinou a románštinou). Dialektem němčiny hovoří take obyvatelé Lucemburska, velká část populace regionu východní Francie, dříve známá pod názvem Alsasko-Lotrinsko, male území v Belgii, regiony na severu Itálie Tirol a Ticino (dříve části Rakouska) a izolované komunity, rozšířené po celé východní Evropě (Slovinsko, Slovensko, Rumunsko (Transylvánie) a Rusko (region Volha). Za hranicemi Evropy hovoří německým dialektem početné komunity emigrantů na jihu Brazílie, v severní Africe, Austrálii a USA. Přibližně každá desátá publikovaná kniha je napsána v Němčině.

Mezi minoritní jazyky v Německu patří srbština, romština a frisština. Tuřečtina, kudrština, polština, balkánské jazyky a ruština jsou nejvíce používanými jazyky přistěhovalců.

Mimoto, mnoho Němců hovoří různými dialekty, rozdíly mezi nimi jsou značné a navzájem srozumitelné jsou pouze ty sousedící. dolnoněmčina, hornoněmčina ,hornofrančtina a některé dialekty ve středním Německu nejsou pro lidi ovládající pouze standartní němčinu srozumitelné, pokud jsou používány v nejčistší podobě.

V rámci Evropské unie je němčina jazykem s nejvíce rodilými mluvčími, jako cizí jazyk je pak třetím nejrozšířenějším jazykem. Na iternetu je němčina druhým nejpoužívanějším jazykem. Ve školách je již po 30 let vyučován minimálně jaden cizí jazyk (primárně angličtina), takže více než polovina obyvatel hovoří minimálně jedním cizím jazykem, třetina se pak domluví dvěma cizími jazyky. Avšak, neměli byste jejich schopnosti přeceňovat, pokud příjde řeč na obchod a technické a právní termíny mimo jejich obor, nedorozumění jsou běžná. Může se stát, že budete mít pocit vzájemného porozumění, realita však bude opačná.

Abyste se vyhnuli neshodám, raději než spoléhat se na pochopení specifických termínů duhou stranou, jděte do hloubky a prezentace a návrhy vypracujte opravdu podrobně a pečlivě.

I když většina obchodníků v Německu ovládá angličtinu velmi dobře, pro první písemný kontakt je doporučeno použít němčinu (za předpokladu, že je vaše znalost tohoto jazyka na dostatečné úrovni).

Obchodní vztahy

Němci oceňují pořádek, soukromí, přesnost a dochvilnost. Jsou opatrní, tvrdě pracující a pilní. Němci respektuji perfekcionismus ve všech oblastech obchodního i soukromého života, vždy se snaží své úkoly plnit včas. Tento fakt, spojený s jasně definovanými firemními strukturami vede k tomu, že mezilidské vztahy hrají v obchodních jednáních pouze druhořadou roli. V Německu je osobní a pracovní život striktné oddělen, trvá tedy delší dobu, než navážete s německým obchodním partnerem osobní vztah. Obchodní vztahy s Němci jsou založené na vzájemném prospěchu a zaměřením na cíl obchodu. Pozornost věnovaná cílům, kterých má být dosaženo, dokládá například preciznost rozvrhů, plánování schůzí či dosahování dílčích cílů. Lpění na časových plánech je považováno za důležité.

Dodržování stanoveného protokolu má na budování a udržování obchodních vztahů v Německu zásadní význam. Němcům je podezřelé zveličování, sliby, které zní tak dobře, že nemohou být pravdivé či přílišné emocionální projevy. Komunikace je velmi formální a Němci mají tendenci k formalitě a přímosti hraničící s neomaleností. Němečtí obchodníci neprovozují politiku “otevřených dveří”, často pracují za zavřenými dveřmi a od ostatních je očekáváno zaklapání na dveře či vyčkání na pozvání.

Německá obchodní kultura je velmi dobře definována a striktně dodržovaná vertikálně strukturovaná hierarchie s jasně definovanými odpovědnostmi mezi rolemi i odděleními. Němečtí manažeři chovají averzi k riskování. Profesionální postavení a status je založený na individuálních úspěších a zkušenostech v daném oboru. Akademické tituly jsou důležité, neboť předávají informaci o zkušenostech a znalostech dané osoby na daném poli působnosti. Němci projevují velkou úctu lidem ve vedení. Němci mají smysl pro komunitu, sociální cítění a touhu po sounáležitosti.

Přiznat neschopnost, i jako vtip, je nepochopitelné.

Očekávejte hodně písemné komunikace, jak k rozhodnutím, která již padla, tak těm, která jsou ještě diskutována. I když již mate přátelské či neformální vztahy se svými německými kolegy, v pracovní konverzaci je třeba zachovávat formální procedury s ní spojené.

Jak již bylo řečeno, pokud zvedáte telefon, je v Německu zvykem představit se příjmením. V německých společnostech je zvykem sdělit název firmy, vase příjmení a vhodný pozdrav.

Vytváření kontaktu

Co se týká zapojování fyzickych gest, Němci jsou všeobecně velmi konzervativní. Narozdíl od Francie, muži nikdy nelíbají muže a projevy náklonnosti na veřejnosti nejsou běžné, obzvláště pak v podnikatelském prostředí. Veřejné projevy náklonnosti jsou vyhrazené pro nejbližší rodinu a přátele. Němci se obvykle na cizince usmívaní (například v obchodech), nebuďte však dotčení, pokud se tak nestane, je to zkráta součást jejich zdrželnivé umírněné kultury.

Němci při komunikaci udržují i větší intimní zónu, než obyvatlé jiných evropských zemí. Neplatí to však napříplklad pro fronty v obhodech, tam stojí i Němci v těsné blízkosti lidí před nimi.

Zdvořilosti, jako podání ruky a kultivovanost, jsou základem k vytvoření dobrého image u vašeho německého obchodního partnera. Při obchodních schůzkách podávejte ruku jak na jejich začátcích, tak na jijich koncích. Lidé, kteří spolu roky pracují, si zde stále podávají ruku každé ráno tak, jako by se viděli poprvé.

Podání ruky může být doprovozeno mírným úklonem, pokud chcete udělat dobrý první dojem, úklonu opětujte. Její neopětování by mohlo být špatným startem, obzvláště pokud šlo o vašeho nadřízeného. Při podávání ruky se dívejte přímo do očí, pokud jste představováni ženě, počkejte, než vás k podání ruky vyzve ona.

Němci mají často sklon k udržování očního kontaktu, snažte se ho tedy udržovat také. Je znakem zdvořilosti, nepřerušujte ho tedy příliš brzy, to je totiž považováno za výhružné gesto. Udržovani očního kontaktu není neobvykle ani na veřejnosti, je to součást kultury, záměrem není potenciální agrese.

Nepoužívejte přehnanou gestikulaci či népříme styly komunikace, mohlo by to být považováno za nezdvořilost.

Vzhledem k tomu, že obchodníci tíhnou ke konzervativnímu a formálnímu chováni, obchodní vztahy jsou formální, spořádané a profesionální. Zachovávejte hierarchii a vždy adresujte vaši zprávu spravná osobě na správném oddělení.

Používání titulů

Tituly jsou pro Němce velmi důležité. Udělejte vše pro to, abyste lidi adresovali celým, správným titulem, jakkoliv dlouhý a zvláštní by se vám jako cizinci mohl zdát. Stejně tak na tuto problematiku dbejte při posílání dopisů.

Oslovování jmény je v Německu vyhrazené pro rodinu a nejbližší přátelé, v podnikatelské kultuře není neobvyklé, že kogevé, kteří se po léta znají, se neoslovují jmény. Je velmi důležité své německé kolegy oslovovat jejich titulem a příjmením, pokud jste ještě nevybudovali osobnější vztah. Pokud je vám někdo představen s přídavným titulem, použijte jej.

Pokud vám není řečeno jinak, nebo jste již vybudovali osobní vztah, je důležité oslovovat své německé kolegy jejich tituly, či Her a Frau (pan/paní) a příjmením (nepoužívejte jméno, dokud nejste přátelé). Pokud je vám někdo představen dodatečným titulem, používejte jej. Toto je formální kultura, dokud se navzájem nepoznáte.

 Pan. = Herr (i.e. Herr Muller)

 Paní. (or Ms.) = Frau (i.e. Frau Muller)

 Pane Doktore (male) = Herr Doctor (i.e. Herr Doctor Muller)

 Paní Doktorko (female) = Frau Doctor (i.e. Frau Doctor Muller)

Pokud se svým německým obchodním partnerem mluvíte německy, používejte formální verzi „VY“ (sie), dokud nejste přímo vyzván k použití neformálního „TY“ (DU). Většinou je nejlepší nechat německého obchodního partnera, aby navržení neformálního oslovování inicioval on.

Dbejte na své chování:

Mind your Manners:

http://www.german-business-etiquette.com/4-addressing.html [de] [en]