Slovakia (Slovensko)

Slovakia flag

Slovensko

 

 

Firemní etiketa – postoje k cizincům

Postoj slováků k cizincům je založen na vzájemném respektu a porozumění, Slováci reagují pozitivně zejména na inspirativní lidi, méně nápomocní budou k lidem, kteří jsou z jejich pohledu “nehodní” jejich pozice. Slováci chovají velký respekt k zahraničním pracovníkům, uznání však nezískají pouhým faktem, že jsou ciziínci, ale na základě svých schopností.

Slovensko není co se populace týká příliš rozmanité, ve sféře managementu je však velké zastoupení zahraničních manažerů. Imigrace do Slovenska rok od roku stoupá.

 

Všeobecné vzdělávání

Vzdělávací systém je na Slovensku, stejně tak jako v České republice, na vysoké úrovni a má dlouholetou tradici v inženýrství a průmyslu. Slovenští manažeři jsou výborně vzdělaní, většina má univerzitní titul, mnoho z nich i další postgraduální titul z managementu či jiných oborů jejich zaměření. Mladí manažeři často cestují za studiem do západní Evropy či Ameriky, kde získávají praktické zkušenosti.

Státní vzdělávání na předškolní úrovni a primárních a sekundárních stupních je zdarma. Povinná školní docházka je desetiletá, trvá od 6. do 16. roku. První krůčky ve vzdělávání začínají na předškolních stupních, každé dítě má právo navštěvovat školky mezi 3. až 6. rokem života. Kromě státních školek existují i soukromá zařízení, která jsou placená.

Základní škola začíná v závislosti na schopnostech dítěte ve věku 6 nebo 7 let a je rozdělena na 2 stupně. První stupeň trvá 4 roky a jeho absolvování dává rodičům možnost rozhodnout se, zdali dítě bude pokračovat ještě rok na stejné škole, nebo ji změní. Na výběr je mezi gymnázii (jazyková, přírodovědná atd.), technickými školami (hotelová škola, obchodní akademie atd.) a učilišti, kde se žáci učí řemeslu.

Většina studentů ukončí sekundární vzdělávání v 18 až 19 letech. Po jeho absolvování se část studentů hlásí na university, část nastupuje do zaměstnání.

Vysokoškolské studium trvá 4 až 6 let, ukončuje se státní závěrečnou zkouškou. Absolventům vysokoškolského studia se udělují tyto tituly: v bakalářském studiu titul „bakalář“ (Bc.), v magisterském studiu akademický titul „magistr“ (Mgr.), v inženýrském studiu v technických, zemědělských a ekonomických oborech studia „inženýr“ (Ing.), v lékařských oborech studia „doktor medicíny“ (MUDr.) a ve veterinářských oborech „doktor veterinářské medicíny“ (MVDr.).

 

Firemní etiketa – obchodní jednání

Při organizování a účasti na jednání je nejbezpečnější chovat se “jako místní”, váš obchodní partner ocení vaši kulturní citlivost a vnímavost a jednání bude úspěšné.

Zde je výčet témat, na která berte ohled:

o Jaké jsou místní postoje k obchodu a podnikání?

o Jak sjednávat schůzky?

o Jak zdravit lidi?

o Jak vest jednání?

o Co je potřeba zvážit při vyjednávání?

o Co byste měli dělat po konci schůzí?

První setkání je formální a zdvořilé, cílem je obchodního partnera poznat. Při dalších schůzkách záleží na tom, jestli jednáte přímo s majitelem či generálním ředitelem, nebo pouze s vedoucím oddělení či jiným podřízeným. Od jednání s ředitelem můžete očekávat rychlou odpověď, podřízení musí předávat reference majitelům, což může celý proces prodloužit. Když je dohody dosaženo, je potvrzena písemně za účasti právního oddělení společnosti (zapojení právníků záleží na stupni vaší spolupráce). Na ústní dohodu se nelze plně spoléhat. Hostitel by měl zpracovat zápis ze schůze obsahující hlavní body a výstupy jednání a časový rozvrh dalších kroků. Zápis by měl být zaslán do týdne, návrhy úprav by měly být vítány. Pokud žádný zápis nevznikne, je očekáváno potvrzení dohod.