Firemní etiketa

Firemní etiketa

Tento oddíl vás provede obchodním prostředím Německa. První cast se zaměří na postoje a hodnoty Němců, druhá cast na vzdělání, trénink a stáže v Německu s důrazem na obchodní stánku této problematiky.

Firemní etiketa – postoje a hodnoty

Postoje a hodnoty jsou základem každé evropské kultury a přímo ovlivňují i vývoj kultury podnikatelské. Vlivy kultury, postoje a chování se liší uvnitř země i mezi národy a etniky, kde jsou však silně zakořeněné.

V mnoha ohledech jsou Němci považováni za mistry v plánování. Německá kultura oceňuje zaměřenost na budoucnost a její detailní plánovaní. Je třeba vědět, co přesně má být v danou chvíli a daný den vykonáno.

Německý myšlenkový proces je extrémně důkladný, s důrazem ja zkoumání každého detailu projektu. Obezřetné plánování jak v soukromém tak pracovním životě poskytuje Němcům pocit bezpečí. Většina aspektů pracovního a osobního života je definovaná a regulovaná strukturami, zákony, pravidly a procedurami, které jsou evidentní v ekonomicé, politické i sociální sféře.

Díky pravidlům a regulacím lidé vědí, co mohou očekávat, takže si mohou řádně naplánovat své životy. Němci věří, že udržování jasných hranic mezi lidmi, místy a věcmi je nejjistější cestou vedoucí k uspořádanému životu. Ve firemní kultuře se toto projevuje lpěním na předepsaná obchodní pravidla, resultující v nízký stupeň flexibility a spontálnosti k postojůch a hodnotám.

Němci nemají rádi překvapení. Náhlé změny v obchodních transakcích, i kdyby mohly potenciálně zlepšit výsledek, nejsou vítány. Obchod je bran velmi seriózně, Němci v tomto kontextu neoceňují humor. Obchodní partneři take neočekávají komplimenty.

Práce a osobní život jsou přísně oddělené, pro každou aktvitu existuje podle Němců to “pravé místo”.

Pokud obchodujete v Německu, je nutné si uvědomit, že obchodní etiketa je pro vašeho obchodního partnera důležitá. Bude po vás vyžadován maximální možný standart, respekt a zaměření na obchod, stejný přístup však můžete očekávat i od něj. Jakékoliv neetické chování by vážně poškodilo vaše budoucí vyjednávání.

Obchodníci a řídící pracovníci byznysu, kteří doufají v profit z obchodních cest po Evropě, by měli znát kulturu a zvyky zemí, které budou navštěvovat. Flexibilita a kulturní adaptace by měla být základem pro obchodování v dané zemi.

Podnikatelské chování a metody, náboženské zvyky, korporační sociální zodpovědnost – to vše bude tématem následující sekce. Kulturní rozdíly, kterým podnikatelé čelí, zahrnují oblasti vytváření obchodních vztahů, stylu podnikání a obchodu, postoj k dochvilnosti či obdarovávací zvyky. Následující řádky vám přiblíží hodnoty a postoje německé kultury.

 Kwintessential

http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/germany-country-profile.html [en]

 Cultural Crossing

http://www.culturecrossing.net/basics_business_student.php?id=79 [en]

Společenská odpovědnost

Německá vláda bere otázku životního prostředí velmi vážně a účast Strany zelených ve vládní koalici za posledních pár let měla velký vliv na politiku životního prostředí a energetiky.

Od zastavení jaderného programu a přechodu na obnovitelné zdroje se Německo stalo v rámci EU pionírem ve snižování emisí skleníkového plynu a zaměřuje se na životaschopnost alternativních zdrojů. Výsledkem je Německo jako lídr větrné energie.

Navzdory těmto pozitivním krokům, emise vznikající z uhelného průmyslu přispívají ke snečišťování prostředí a vzniku kyselých dešťů, které mají neblahý vliv na německé lesy. Dalším problémem pak zůstává znečištění Baltského moře, do kterého vtékají průmyslové odpadní vody z řek, především východního Německa.

V roce 2000 se federální vláda rozhodla ukončit na následujících 15 let jaderný program a důsledně pracuje také na ochraně životního prostředí.

Německo má největší kapacitu solárních a větrných elektráren na kontinentu.

Dodržování času

Němci jsou nejvíce spokojení, pokud mohou organizovat a rozčlenit svůj “svět” do kontrolovatelných jednotek. S časem je tedy nakládáno rozvážně, kalendáře, rozvrhy a agendy musí být respektovány. Vlaky přijíždějí a odjíždějí včas, projekty jsou rozvážně naplánované, podnikové diagramy pečlivě detailní.

Snažte se přijít na setkání včas. Němci jsou extrémně dochvilní, i pár minut zpoždění může urazit. Pokud víte, že budete mít zpoždění, zavolejte a vysvětlete situaci. Na důležitá setkání se dostavte s předstihem 5-10 minut.

Pro vice informací:

 Executive Planet – Appointment Alert!

http://www.executiveplanet.com/index.php?title=Germany:_Appointment_Alert! [en]

DÁVÁNÍ DARŮ

Obdarovávání není mezi obchodními spojenci v Německu příliš běžnou záležitostí, podnikatelé se snaží soustředit na obchod samotný, nikoliv na formality tohoto typu. Přece jen, pro některé společenské údálosti je dávání darů relativně běžné. Pokud se rozhodnete svého německého obchodního partnera obdarovat, mějte na paměti následující body:

 Návštěvník přemýšlející o obdarování by měl vybrat malý dárek dobré kvality, ne však zbytečně drahý.

 Přijatelnými dary na obchodních schůzkách jsou kancelářské potřeby: kvalitní pera s logem vaší společnosti či nějaký likér.

 Pokud jste pozváni do německé domácnosti, patřičným darem mohou být květiny, víno, čokolády nebo malý dárek reprezentující vaši zemi či region.

 Květiny by měly být dávány v lichém počtu a nezabalené (nevztahuje se na kytice naaranžované v květinářství), vyhněte se číslu 13 a červeným růžím.

 Nedávejte červené růže, ty symbolizují romantické záměry.

 Vyhněte se karafiátům, které jsou smutečními květinami.

 Lilie a chryzantémy se používají na pohřbech, proto se vyhněte i jim.

 Dárky by při obdarování namely být zabalené.

Většina z těchto pravidel se shoduje s pravidly panujícími v ostatních evropských zemích.

Pro vice informací:

 Executive Planer – Gift Giving

http://www.executiveplanet.com/index.php?title=Germany:_Gift_Giving [en]

 Kwintessential

http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/germany-country-profile.html [en]

 1-World Global Gift – Etiquette

http://www.1worldglobalgifts.com/germanygiftgivingetiquette.htm [en]

 Mind your Manners

http://www.german-business-etiquette.com/5-gifts.html [de] [en]

Dress code

Němci se rádi dobře oblékají, bez ohledu na to kam jdou a jaká je jejich pozice. Vzhled a sebeprezentace je pro Němce velmi důležitá, obzvlášť pak v podnikání.

Němci jsou konzervativní i v situacích, kdy se oblékají neformálně. Nesnaží se být nápadní či okázalí. Následující body vám osvětlí dress code vyhovující podnikatelskému prostředí Německa:

 Slušné oblečení je velmi důležité. Nedbalé či dokonce špinavé oblečení se nesetká s pochopením.

 Kultura firemního oblékání je zdrženlivá, formalin a konzervativní

 Obchodníci by měli nosit konzervativní obleky tmavé barvy, umírněné kravaty a bíle košile.

 Ženy se rovněž oblékají konzervativně: tmavé obleky, bíle blůzy, a to i při chladnějším počasí.

 Není slušné odkládat sako či kravatu dříve, než tak učiní váš německý kolega.

 Ženám je doporučeno zdržet se silného make-upu a nápadných šperků či jiných doplňků.

Pro vice informací:

 Knigge – Kleidung

http://www.knigge.de/themen/kleidung/dresscode-einmaleins-5252.htm [de]

 Executive Planer – Business Dress

http://www.executiveplanet.com/index.php?title=Germany:_Business_Dress [en]

Korupce a úplatkářství

Podle organizace www.transparency.org je německo se 79 body ze 100 na 13. místě ze 176 zemí v indexu CPI (index vnímání korupce).

Nejvíce znepokojující oblasti představují sektory stavebnictví a veřejných zakázek v kombinaci s nepatřičným vlivem politických stran. Německá vláda neustále usiluje o redukci korupce jak na domácím, tak na zahraničním trhu. Striktní antikorupční zákony platící na domácím trhu jsou přísně vynucovány, problém korupce německých firem a občanů v zahraničí pomáhá řešit OECD (antikorupční konvence), kterou Německo ratifikovalo v roce 1998.

Potřebné uzákonění daňové reformy, které ukončilo daňový odpis úplatků v Německu a zahraničí příšlo v březnu roku 1999. Německo také podepsalo úmluvu OSN proti korupci, ale dosud ji neratifikovalo. Německo se podílí na relevantních protikorupčních opatřeních EU a zvyšuje postihy za korupci úředníků či pro podniky, nekale soutěžící o veřejné zakázky. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek byla rovněž zpřísněna.

Většna orgánů státní i místní správy mají kontaktní místa, kde lze nahlásit úplatkářství. Vládním úředníkům je zakázáno příjmat dary spojené s výkonem jejich práce. Některé federální republiky stale zachovávají své vlastní “korupční registry” a je zde proto rostoucí tlak na zavedení registrů na federální úrovni. Transparency Deutschland, německá pobočka Transparency international, vidí federální registry korupce jako jeden z hlavních cílů Německa, těsně následovaný prosazením zákona o svobodě informací na republikové i federální úrovni a ratifikaci Antikorupční konvence OSN, která postaví úplatkářství vládních činovníků na stejnou úroveň jako úplatkářstní úředníků. Německá vláda za poslední roky úspěšně zažalovala účastníky stovek korupčních případů, nejvíce v posledních dvou letech. Od roku 1999, když byla přijata konvence OECD o boji proti podplácení, až do dnešního dne, padlo pouze jedno obvinění týkající se korupce zahraničních vládních úředníků.