PŘEDSTAVENÍ ZEMĚ

Německo

Představení Země

Následující řádky jsou krátkým úvodem k Německu. Externí odkazy na konci stránky vám poskytnou podrobnější informace týkající se nejrůznějších problematik.

Německo (oficiální název Spolková republika Německo) je středoevropský stát. Rozkládá se na ploše 356,750 km² a sousedí s 9 evropskými státy (Rakouskem, Belgií, Českou republikou, Dánskem, Francií, Lucemburskem, Holandskem, Polskem a Švýcarskem).

Německo je strategicky položeno uprostřed jedné z nejaktivnějších obchodních zón na světě, z břehů Severního a Baltského more na severu má zároveň snadný přístup k severským zemím a Spojenému království.

Hlavní město Německa je Berlín, který je závoveň největším městem země. Je jedním z nevlivnějších politických i kulturních center Evropy.

S populací vice než 80 milionů obyvatel je Německo nejlidnatějším evropským státem a největší evropskou ekonomikou. Celosvětově pak patří mezi tři největší exportéry.

Úředním jazykem je němčina, která patří mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě (němčinou, nebo jejím blízkým dialektem se hovoří v Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích)

Přibližně třetina německé populace je protestantského vyznání (převážně střední a severní cast země), další třetina se hlásí k římskokatolické církvi.

Německo se nachází v časové zone UTC+1, během letního období (brazen – říjen) se čas posouvá do pásma UTC+2.

Německo se nachází v mírném klimatickém pásmu střední Evropy, všechny části země poznávají během roku 4 roční období. Teploty se vzhledem k velké rozloze země liší, zimy na severu Německa jsou studenější s větším množstvím sněhu

Německo rozděleno na šestnáct spolkových zemí (v němčině názývaných Länder).

1. Bádensko-Württembersko

2. Bavorsko

3. Berlín

4. Braniborsko

5. Brémy

6. Hamburk

7. Hesensko

8. Meklenbursko-Přední Pomořansko

9. Dolní Sasko

10. Severní Porýní-Vestfálsko

11. Porýní-Falc

12. Sársko

13. Sasko

14. Sasko-Anhaltsko

15. Šlesvicko-Holštýnsko

16. Durynsko

Německo je dále rozděleno na více než 400 okrsků (Kreise) a měst (kreisfreie Städte).

Nicméně, historie země a cesta jejímu ustanovení byla dlouhá a trnitá, plná válek a okupací.

Německo je federativní parlamentní republikou se zastupitelskou demokracií a politickým pluralismem. Hlavou vlády je spolkový president.

Německo je federací, skládající se z 16 spolkových zemí, každá z nich má vlastní vládu a parlament, které jsou zodpovědné zejména za sektor vzdělávání a implementaci politik federální vlády. Většina ekonomických rozhodnutí je v kompetenci federální vlády a institucí.

Výkonnnou moc představuje vláda. Zákonodárnou moc představuje vláda a obě komory parlamentu. Federální parlament se skláda ze Spolkového sněmu, kam jsou voleni přímou volbou osobnosti i poměrnou volbou zástupci politických stran a Spolkové rady, která je tvořena 69 zástupci jednotlivých spolkových zemí

Od roku 1949 jsou tradičně nejsilnějšími politickými stranami CDU – Konzervativní Křesťansko-Demokratická unie a SDP – tradiční německá sociální demokracie.

Pro více informací navštivte níže uvedené zdroje:

 Základní informace:

o The World Factbook:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html[en]

o DU Department of State:

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3997.htm[en]

o The German Portal

http://www.deutschland.de/[de][en][fr][es] [ru] [ar]

o Facts about Germany (a reference book):

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de[de] [en] [fr] [es] [it] [pt] [pl] [ru] [chi] [jp] [ar]

 Politické a ekonomické prostředí

o The federal Government

http://www.bundesregierung.de[de] [en] [fr]

o The economist:

http://www.economist.com/countries/Germany[en]

o European Union:

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/ de] [en] [bg] [cs] [da] [et] [el] [es] [fr] [ga] [it] [lv] [lt] [hu] [mt] [nl] [pl] [pt] [ro] [sk] [sl] [fi] [sv]

 Statistická data

o Federal Statistical Office (Statistisches Bundesamt):

https://www.destatis.de[de] [en]

Postoje k cizincům

V nedávných létech byly německy hovořící země Evropy konfrontovány demografickými změnami způsobenými imigrací. Tyto zaměny vedly k znovuobnovení debat o tom, kdo by měl být pokládán za Němce. Neetnyčtí němci dnes tvoří okolo deseti procent populace země. Jedná se povětšinou o potomky „gastarbeitrů“, kteří do Německa přicestovali za prací šedesátých a sedmdesátých létech.

Zhruba jeden z pěti cizinců žijících v Německu se narodil v zahraničí a patří tak ke druhé či třetí imigrační vlně. Jedna třetina tureckých, řeckých a italských občanů žijících v Německu se zde i narodila.

Významná část německého obyvatelstva, ačkoliv tradičně považovaných za etnické Němce, jsou vlastně narozeni v zahraničí, a tak se kromě německé kultury drží často i kulturní identity a jazyka svých rodných zemí, což je někdy vyčleňuje z komunity těch, kteří se v Německu narodili a byli zde i vychováni.

Především na severu a na východě Německa žijí národnostní menšiny Dánů, Frísů, německých Sintů a Romů a Srbů. Všechny čtyři skupiny spadají pod Konvenci o ochraně národnostních menšin, kterou německo ratifikovalo v roce 1997. Každá z menšin má svou kulturu, historii i jazyk (dánština, frisština, rómština a srbština). Kultura menšin je finančně podporována jak federální tak místní vládou.

Intergrace je dlouhodobý proces, jehož snahou je začlenění všech zákonných a stálých obyvatel Německa do společnosti. Imigranti jsou povzbuzováni k zapojování se do všech společenských oblastí tak, jak je to jen možné. Je po nich požadováno naučit se jazyku a znát a respektovat zákony země. Integrace ovšem nevyžaduje jen zodpovědnost federální a zemské vlády, nýbrž i majority společnosti.

Všeobecné vzdělávání

Úroveň vzdělávání je v Německu jedna z nejlepších na světě, o čemž svědčí mnoho světově proslulých univerzit. Ty ale řeší v porovnání s mnoha jinými evropskými státy nižší návštěvnost. V německu je zakázáno domácí učení, ačkoliv je stále některými lidmi praktikováno.

Německé představy a ideály v otázce vzdělávání se od ostatních zemí velmi liší. Důraz je zde bran na socializaci, diskusi a kritické myšlení. Okolo 16 roku, po 10 leté školní docházce dostává německý žák diplom “mittlere Reife” a má možnost studovat dále formou klasické školní docházky až do 13. stupně, nebo si může vybrat profesní vzdělávání spadající pod tzv “Duales Ausbildungssystem” (duální vzdělávací systém). Ten se skládá ze vzdělávání přímo v dané firmě, kde jste po 3 roky učněm a docházkou do odborné školy “Berufsschule”. Praktická část je vyučována ve firmách, teoretická pak v odborných školách. Po 3 letech přídou na řadu zkoušky pod hlavičkou Komory průmyslu a obchodu (“Industrie- und Handelskammer”), po jejichž úspěšném složení je od firem očekáváno, že své vytrénované učně, nebo alespoň některé z nich, regulérně zaměstná. Bohužel, díky dotacím, které společnosti za participaci s DUAL system od státu dostávají, se často stává, že úspěšní učni zaměstnáni nejsou a jsou nahrazeni novými, kteří přinesou podniku novou dotaci.

Pro kvalifikovanější práci očekávají německé podniky od univerzit kompletní vzdělání potenciálních zaměstnanců. Tréninkové programy jsou zde výjimkou, německé podniky žádají “hotové” zaměstnance. Běžná pracovní nabídka vyžaduje 2 a více letou zkušenost v oboru, mladý věk a nadprůměrné schopnosti.

Většina německých universit je vlástněna státem a studium je téměř zdarma. Jediným poplatkem je školné v rozmezí od 100 do 300 eur za semester. Studenti ale mohou zažádat o dotaci z programu “BAföG”, který zohledňuje příjem jejich rodičů. Díky tomuto programu mohou dosáhnout přímé podpory až 290 eur měsíčně a zároveň až 290 eur bezúročné půjčky.

V Německu existuje několik akademických titulů. Nejnižším je magistr (umění) a Diplom (věda a technické obory). Tyto tituly jsou dnes pozvolně nahrazovány evropskými standardy: bakalářský diplom a magisterský diplom (Bachelor’s and Master’s degrees).

Diplom, Magister nebo Master´s mohou vést až k doktorátu. Nejvyšším akademickým titulem je potom habilitace.

Pro vice informací:

 Partners in Education:

http://www.partners-in-education.com/pages/germany/prolog_germany.html [en]

 Deutscher Bildungsserver:

http://www.eduserver.de/ [de] [en]

Vzdělávání a stáže

Základní právo z roku 1949 garantuje každému občanovi Německa právo na “seberealizaci”, což znamená možnost výběru typu školy i budoucího povolání. Cílem politiky vzdělávání je tedy poskytnout každému občanovi příležitost růstu jak v osobním životě, tak i v tom profesionálním s ohledem na jeho schopnosti a preference. 16 spolkových zemí poskytuje prostřednictvím vzdělévacích institucí a tréninkových programů stejnou úroveň vzdělávání pro každého občana.

Ostatní

Přeprava

Pokud začínáte obchodovat v Německu, je dobré být si vědom všech relevantních distribučních kanalů, možnostech dopravy a ubytování, které jsou k dispozici. Německo je největší země EU, s polohou v “srdci” kontinentu. Je důležitým dopravním uzlem mezi severo-jižními i západo-východními cestami.

Cestování veřejnou dopravou

Velká města v Německu mají integrovaný dopravní systém zahrnující rychlou železniční dopravu (“S-Bahn”), tramvaje (“Straßenbahn”) a v mnoha případech také metro (“U-Bahn”). Všechny tyto systémy podléhají striktnímu jízdnímu řádu, odlehlé oblasti jsou potom dobře dostupné autobusovými linkami. Než budete veřejnými linkami cestovat, pořiďte si lístek z přísroje, který nese označení “Fahrausweise”, nebo na speciální přepážce s označením “Fahrkartenschalter”, pokuta při jízdě bez platné jízdenky je veliká. Platná je potom pouze tehdy, jeli označena před vstupem do dopravního prostředku. Ten je označen slovem “Entwerter”.

Cestování vlakem

Německou celonárodní železniční síť (většina spravována Deutsche Bahn) tvoří 36 tisíc kilometrů železničních tratí. Jízdní řády poskytují výborné spojení jak pro lokální dopravu, tak pro delší cesty. Pro detailnější informate se podívejte na www.bahn.de [de] [en] [fr] [es] [it]

Taxi

Taxi v Německu mají “krémovou” barvu a vyskytují se na ulicích hojně. Objednat je můžete jak zamáváním, tak na taxi “nástupištích”. Spropitné 10% je běžně naúčtováno nad cenu jízdného.

Cestování autem

Německo má poměrně dobrou silniční síť. Podél dálnic najdete množství benzinových pump, motelů a kiosků, otevřených nonstop. Na německých dánicích lze jezdit neomezenou rychlostí, pokud vás značka neupozorní na maximální rychlost v daném úseku. Přesto, doporučená maximální rychlost je 130 km/h. V zastavěných oblastech je limitem 50 km/h a za městy 100 km/h. Německo nevybírá dálniční poplatky. Bezpečnostní pásy musíte mít připnuté ze zákona.

Cestování letadlem

Z a do Německa létá přes 100 mezinárodních aerolinek. V Německu se nachází 18 mezinárodních letišť, které Vás dopraví do 800 destinací po celém světě. Největší letiště se nachází ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově a Dusseldorfu. Všechna letišt je dostupná městskou hromadnou dopravou.

Tabu

V Německu se v podstatě nesetkáme s tabu, které by nebylo v ostatních západních zemích. Severní část země (především Berlín) bere otázku etikety volněji než jih země.

Přece jen, existují otázky a témata, kterým byste se měli při komunikaci s obchodním partnerem vyhnout. Mohly by být považovány za nevhodné a vaši pozici by rozhodně neulehčili.

 Nebojte se na Němce s čímkoliv obrátit, v komunikaci jsou velmi přímí a čestní. Pokud vám chtějí pomoct, udělají to, pokud ne, sdělí vám to.

 Je důležité mít na paměti, že Němci hovoří stroze, odměřeně. Takoví zkrátka jsou, v žádném případě si to nevykládejte jako nevychovanost či hrubost.

 Pokud voláte, nebo příjmáte hovor, vždy se představte (většina lidí používá jen příjmení, můžete samozřejmě použít i jméno). Pouhý pozdrav “ahoj” či “dobrý den” bez představení je považován za neslušnost.

 Žvýkání je v podnikatelském prostředí považováno za drzost.

 Mluvit s rukami v kapsách je také považováno za nezdvořilost.

 Při jednání nebo návštěvě restaurace je zvořilé sundat klobouk nebo čepici.

 Buďte ohleduplní k otázkám týkajících se druhé světové války. Němci rozumí a chápou odkaz války a vtipy o ní nejsou vhodné. To, co se vám může jevit jako nevinný vtípek, může být přijato ofenzivněji, než bylo vámi zamýšleno.

Pochopení a respektování těchto otázek bude velikým přínosem k pochopení německé kultury a budovaní silných, trvajících obchodních vztahů.